kỹ năng sống hiện đại

Một số kỹ năng sống cần học hỏi

Quản lý cảm xúc là nhận diện được cảm xúc của chúng ta và của người khác và xác định nó ảnh hưởng như thế